Đào tạo kỹ thuật 技術教育

 

 

Hướng dẫn kỹ thuật nhuộm phủ bạc: 

1. Hướng dẫn nhuộm màu GREGE 4: 

Tình trạng trước khi nhuộm: Lượng tóc bạc ở phần chân tóc khoảng 50%.

Phần tóc bạc đã từng nhuộm bị rớt màu nhưng màu của lần nhuộm trước vẫn còn sót lại trên tóc bạc lên độ sáng hiện tại của mái tóc là Lv 3.5.
⇒ Trường hợp tỷ lệ tóc bạc nhiều hơn 50% sẽ sử dụng kem nhuộm thấp hơn độ sáng mong muốn sau khi nhuộm 1 Lv.

 

 

 

 

Các bước thực hiện & lưu ý khi thực hiện:

 • Bước 1. ① Bôi kem nhuộm phủ bạc G3/Gr và Oxy 6% tỷ lệ (1:1) vào phần chân tóc mới mọc.
  Bôi lên hết phần chân tóc mới mọc. Lượng kem nhuộm sử dụng khi nhuộm phủ bạc sẽ nhiều hơn 1,5 lần so với nhuộm thời trang. Sau khi bôi xong phần chân tóc bôi tiếp ra phần tóc đã có nền ② bằng kem nhuộm thời trang 5/Me và Oxy 9% tỷ lệ (1:1)

 

 • Bước 2. Tiến hành nâng sáng
  Vì phần tóc đã có nền đang tối hơn màu khách hàng mong muốn nhuộm, cần tiến hành nâng sáng nên sẽ sử dụng kem nhuộm thời trang 5/Me và Oxy 9%. Sau khi bôi xong để 30 phút, kiểm tra độ lên màu lên sáng sau đó tới bước gội và hoàn thành.

 

 

2. Hướng dẫn nhuộm màu BROWN 4: 

Tình trạng trước khi nhuộm: Lượng tóc bạc ở phần chân tóc khoảng 15%. Tuy nhiên phần phía trước của mái tóc có những phần bạc từ 40%~50%. Phần tóc đã từng nhuộm đã rớt màu nhưng màu của lần nhuộm trước vẫn còn sót lại trên tóc bạc.
⇒ Trường hợp lượng tóc bạc khác nhau theo từng khu vực sẽ tiến hành bôi riêng kem nhuộm cho từng khu vực.

 

 

 

 

Các bước thực hiện & lưu ý khi thực hiện:

 • Bước 1. ① Bôi màu nhuộm mong muốn G4/Br với Oxy 6% tỷ lệ (1:1) lên phần chân tóc có tỷ lện bạc 15%.
  Tiến hành bôi màu G3/Br + G4/Br tỷ lệ (1:1) kết hợp Oxy 6% lên phần tóc có tỷ lệ bạc trên 40%.

 

 • Bước 2. Tiến hành nâng sáng
  Vì ở phần tóc đã từng nhuộm từ giữa ra tới ngọn tóc vẫn còn sót lại hạt màu, hạt màu còn sót lại trên cả phần tóc bạc nên sẽ tiến hành nâng sáng bằng cách sử dụng màu thời trang 5/Br và Oxy 9% tỷ lệ (1:1). Sau khi bôi xong để 30 phút, kiểm tra độ lên màu lên sáng sau đó tới bước gội và hoàn thành.

 

 

 

 

3. Hướng dẫn nhuộm màu RED 5: 

Tình trạng trước khi nhuộm: Lượng tóc bạc ở phần chân tóc mới mọc khoảng dưới 10%. Phần tóc đã nhuộm vẫn còn sót lại màu lên mái tóc hơi tối.
⇒ Kiểm tra phần tóc đã từng nhuộm. Nếu phần tóc đã từng nhuộm còn sót lại hạt màu sẽ xử lý bằng màu nhuộm thời trang.

 

 

 

Các bước thực hiện & lưu ý khi thực hiện:

 • Bước 1. ① Bôi kem nhuộm phủ bạc G5/R cùng Oxy 6% theo tỷ lệ (1:1) vào phần chân tóc mới mọc.
  ※Để cách chân 1 cm sau khi bôi lên toàn bộ phần tóc mới mọc sẽ bôi vào phần chân tóc.

 

 • Bước 2. Tiến hành tiến hành bôi kem nhuộm thời trang
  Sau khi bôi xong phần chân tóc mới mọc, tiến hành bôi kem nhuộm thời trang 6/R kết hợp Oxy 9% tỷ lệ (1:1) lên phần tóc đã từng nhuộm lần trước. Sau khi bôi xong để 30 phút, kiểm tra độ lên màu lên sáng sau đó tới bước gội và hoàn thành.